ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Ynetim Sistemi
TARIMSAL ARAZLERN MLKYETNN DEVRNE LKN YNETMELK
31 Aralk 2014 ÇARAMBA
Resmî Gazete
Say : 29222
YÖNETMELK
Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:
TARIMSAL ARAZLERN MÜLKYETNN DEVRNE
LKN YÖNETMELK
BRNC BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar
Amaç
MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliin amac; tarmsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, deerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüü ve ekonomik bütünlüüne ilikin hükümler ile ehil mirasçya ait niteliklerin tespitine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; tarmsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, deerlemesi, yeter gelirli arazi büyüklüü ve ekonomik bütünlüüne ilikin hükümler ile ehil mirasçya ait niteliklerin tespitine ilikin usul ve esaslar kapsar.
Dayanak
MADDE 3 (1) 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanununun 8 ila 8/K maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.
Tanmlar
MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Asgari tarmsal arazi büyüklüü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanld takdirde, bir tarmsal arazide elde edilen verimliliin, söz konusu tarmsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyecei Bakanlkça belirlenen en küçük tarmsal parsel büyüklüünü,
b) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,
c) Dikili tarm arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri dnda kalan ve üzerinde yöre ekolojisine uygun çok yllk aaç, aaççk ve çal formundaki bitkilerin tarm yaplan, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri,
ç) Ehil mirasç: Kiisel yetenek ve durumlar göz önünde tutulmak suretiyle bu Yönetmelik hükümlerince belirlenen kriterlere uygun sulh hukuk mahkemesi tarafndan belirlenen mirasç veya mirasçlar,
d) Ekonomik bütünlük: Mülkiyeti ayn kiiye ait birden fazla tarmsal arazinin tarmsal üretim faaliyetine ekonomik bir deer katacak ekilde birbirine baml olarak iletildii Bakanlkça tespit edilen arazileri,
e) Kanun: 5403 sayl Toprak Koruma ve Arazi Kullanm Kanununu,
f) Tarm arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarmsal üretim için uygun olup, hâlihazrda tarmsal üretim yaplan veya yaplmaya uygun olan veya imar, ihya, slah edilerek tarmsal üretim yaplmaya uygun hale dönütürülebilen arazileri,
g) Tarmsal gelir deeri: Tarm arazilerinden elde edilecek yllk ortalama net gelirin yirmi yl ile çarpm sonucu hesaplanan deeri,
) Örtü alt tarm arazileri: klim ve dier d etkilerin olumsuzluklarnn kaldrlmas veya azaltlmas ve gerekli özel çevre koullarnn yaratlmas için cam, naylon veya benzeri malzeme kullanlarak alçak ve yüksek sistemler içinde tarmsal üretim yaplan arazileri,
h) Sulu tarm arazisi: Tarm yaplan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduu suyun, su kaynandan alnarak yeterli miktarda ve kontrollü bir ekilde karland arazileri,
) Yeter gelirli tarmsal arazi büyüklüü: Bölge farkllklar göz önünde bulundurularak il ve ilçelerin Kanuna ekli (1) sayl listede belirlenen yeter gelirli tarmsal arazi büyüklüklerini,
ifade eder.
KNC BÖLÜM
Tarm Arazilerinin Deerlemesi, Yeter Gelirli Tarmsal Arazi
Büyüklüü ve Ekonomik Bütünlük
Tarm arazilerinin deerlemesi
MADDE 5 (1) Tarmsal arazilerin gelir deeri, deerleme tarihinde, arazilerin optimum koullarda iletilmesi halinde elde edilecek yllk ortalama net gelirine göre hesaplanr.
(2) Üretim dönemlerine ait gayrisafi üretim deerlerinin hesaplanmasnda, çiftçi eline geçen ürün fiyatlar ile verimler dikkate alnr. Çiftçi eline geçen ürün fiyatlarnda Türkiye statistik Kurumu (TÜK) verileri esas alnr. Ürün deseni ve verimlerin hesabnda, deerlemesi yaplacak arazinin veya bu arazilere benzer özellik arz eden yöredeki dier arazilerin Bakanlk sistemlerindeki son be yllk kaytlar esas alnarak belirlenir.
(3) Deerleme yaplan yl içinde çiftçi eline geçen ürün fiyatlaryla ürünlerin son be yllk verim ortalamalarçarplarak araziden elde edilen yllk ortalama gayrisafi üretim deeri hesaplanr. Deerleme yaplan üretim dönemi için Bakanlk l ve lçe Müdürlüklerince belirlenecek bölgede yetitirilen hakim ürünler için yaplan ortalama yllk üretim masraflarnn yllk ortalama gayrisafi üretim deerinden çkartlmas sonucu, arazinin yllk ortalama net geliri tespit edilir. Tespit edilen yllk ortalama net gelirin yirmi yl ile çarplmas sonucu oluan deer, tarmsal arazilerin gelir deeridir.
(4) Tarmsal gelir deerine yaplacak itirazlar; hesaplamada kullanlan arazilerdeki ürün deseni ve verimleri, ürün maliyetleri ve çiftçi eline geçen fiyatlar üzerinden yeniden deerlendirilir. Arazilerin ürün desenine, maliyetlerine ve çiftçi eline geçen fiyatlara yaplacak itirazlarda Bakanlk ve TÜK sistemlerindeki kaytlar esas alnr.
Yeter gelirli tarmsal arazi büyüklüü
MADDE 6 (1) l ve ilçelerin yeter gelirli tarmsal arazi büyüklükleri bölge farkllklar göz önünde bulundurularak Kanun ile belirlenmitir. Tarmsal araziler Kanuna ekli (1) sayl listede belirlenen yeter gelirli tarmsal arazi büyüklüklerinin altnda ifraz edilemez, bölünemez. Tarmsal arazilerin bu nitelii tapunun beyanlar hanesine erh konulmak üzere Bakanlk tarafndan ilgili tapu müdürlüüne bildirilir.
(2) Yeter gelirli tarmsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasnda, ayn kiiye ait ve Bakanlkça aralarnda ekonomik bütünlük bulunduu tespit edilen tarm arazileri birlikte deerlendirilir.
(3) Yeter gelirli arazi büyüklüklerinin hesaplanmasnda, ayn kiiye ait tarmsal arazilerin farkl snflarda olmas halinde, her ilçe için Kanun ile farkl snftaki araziler için belirlenmi yeter gelirli tarmsal arazi büyüklüklerinin birbirlerine oranlamas ile elde edilen snflar aras dönütürme katsaylar dikkate alnr.
Ekonomik bütünlük
MADDE 7 (1) Ayn kiiye ait tarmsal araziler arasndaki ekonomik bütünlük olup olmadnn tespiti aadaki kriterlere göre belirlenir:
a) Örtü alt tarm arazilerinde bir dekar, dikili tarm arazilerinde be dekar, sulu ve kuru tarm arazilerinde on dekarn altnda olan tarm arazileri ekonomik bütünlük arz etmez.
b) Ayn kiiye ait snrda olmayan tarm arazilerinin aralarndaki mesafe on kmden az ve örtü alt tarm arazilerinde bir dekar, dikili tarm arazilerinde be dekar, sulu ve kuru tarm arazilerinde on dekarn üzerinde ise bu araziler arasnda ekonomik bütünlük bulunduu kabul edilir.
c) Mülkiyeti ayn kiiye ait, snrda olan tarmsal arazilerin ekonomik bütünlük tekil ettii kabul edilir.
ç) Ayn kiiye ait tarmsal arazilerden birinin veya birkaçnn payl olmas durumunda kiinin tarm arazisi içindeki pay miktar dikkate alnarak ekonomik bütünlük deerlendirmesi yaplr.
(2) 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayl Bankaclk Kanununa tabi Türkiyede kurulu mevduat bankalar, katlm bankalar, kalknma ve yatrm bankalar, yurtdnda kurulu bu nitelikteki kurulularn Türkiyedeki ubeleri, finansal holding irketleri, 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayl Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanununa tabi finansal kiralama, faktoring ve finansman irketleri ile tarm kredi kooperatiflerinin farkl kiilerden alacaklarna mahsuben mülkiyetine geçirdikleri tarmsal araziler arasnda ekonomik bütünlük bulunmaz. Bu kurulularn, ayn kiilerden elde ettikleri tarmsal arazilerde bu madde hükmüne göre ekonomik bütünlük deerlendirmesi yaplr.
(3) Ekonomik bütünlük deerlendirmesi yukardaki kriterler dorultusunda il veya ilçe müdürlükleri tarafndan yaplr. Toporafik koullar ve kullanm güçlüünden kaynaklanan dier mücbir nedenlerden dolay bu kararlara kar yaplan itirazlar Bakanlkça deerlendirilerek karara balanr.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tarmsal Arazilerin Devir lemleri ve Ehil Mirasçya Ait Kriterler
Tarmsal arazilerin devri
MADDE 8 (1) Tarmsal arazilerin her türlü mülkiyeti devir taleplerinde aadaki ilemler uygulanr.
a) Tanmaz malikinin ayn ilçe snrlar içinde tarmsal nitelikli tek arazisi olmas durumunda bu tanmazn devri yaplabilir.
b) Tanmaz malikinin ayn ilçe snrlar içinde birden fazla tarmsal arazisinin bulunmas durumunda, bu arazilerin tamamnn mülkiyeti devir ilemine konu olmas halinde, bu tanmazlarn devri yaplabilir.
c) Ayn kiiye ait birden fazla tarmsal arazi olmas halinde, 7 nci madde hükümlerine göre yaplan ekonomik bütünlük deerlendirmesi sonrasnda tarmsal arazilerin ekonomik bütünlüe haiz olmayan ksmlarnn devrine izin verilebilir.
ç) Ekonomik bütünlük arz eden tarmsal arazilerde, yeter gelirli tarmsal arazi büyüklüklerinin üzerinde olan ve yeter gelirli arazi büyüklüklerinin altnda ifraz gerektirmeyen arazilerin devrine izin verilir.
d) Payl tarm arazilerinde, payn tamamnn bir veya birden fazla paydaa devri halinde bu arazilerin devrine izin verilir.
Mirasa konu tarmsal arazilerde devir
MADDE 9 (1) Mirasa konu tarmsal arazi ve yeter gelirli tarmsal arazilerde mülkiyetin devri esastr.
(2) Mirasçlar mirasa konu tarm arazilerinin mülkiyeti devir ilemlerini mirasn açlmasndan itibaren bir yl içinde aada belirtilen ekillerde gerçekletirebilir.
a) Asgari tarmsal arazi büyüklüü ve yeter gelirli arazi büyüklüü kriterleri dikkate alnarak bir veya birden fazla mirasçya devrini kararlatrabilir.
b) 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Türk Medenî Kanununun 373 ila 385 inci maddelerine göre noter senedi ile aile mallar ortakl veya kazanç payl aile mallar ortakl kurabilirler. Noter senedinin bir örnei tapu müdürlüüne ibraz edilerek, söz konusu ortaklk tapu kütüünün beyanlar hanesine ilenir.
c) Mirasçlarn tamamnn miras pay orannda hissedar olduklar 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre limited irketi kurabilirler.
ç) Mirasçlar, mirasa konu tarm arazilerinin üçüncü kiilere satn gerçekletirebilirler.
(3) Mirasçlar tarafndan tarmsal arazilere ilikin mülkiyet devirlerinin bir yl içinde tamamlanmamas ve yetkili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açlmamas durumunda, Bakanlk tarafndan mirasçlara Kanun hükümlerinin uygulanmas için üç aylk süre verilir.
(4) Bu süre sonunda da devir ilemlerinin tamamlanmamas durumunda, Bakanlk resen veya bildirim üzerine bu yerlerin istemde bulunan ehil mirasçya, ehil mirasç olmamas durumunda en fazla teklifi veren istekli mirasçya devri, aksi hâlde üçüncü kiilere satlmas için ilgili sulh hukuk mahkemesi nezdinde dava açabilir.
(5) Mirasç veya Bakanlk tarafndan dava açlmas durumunda sulh hukuk hâkimi;
a) Tarmsal arazi veya yeter gelirli tarmsal arazi mülkiyetinin; Kiisel yetenek ve durumlar göz önünde tutulmak suretiyle 10 uncu madde ile tespit edilen ehil mirasçya tarmsal gelir deeri üzerinden devrine, birden çok ehil mirasçnn bulunmas hâlinde, öncelikle asgari geçimini bu yeter gelirli tarmsal arazilerden salayan mirasçya, bunun bulunmamas hâlinde bu mirasçlar arasndan en yüksek bedeli teklif eden mirasçya devrine, ehil mirasç olmamas hâlinde, mirasçlar arasndan en yüksek bedeli teklif eden mirasçya devrine karar verir. Tarmsal gelir deeri, davann açl tarihi dikkate alnarak hesaplanr.
b) Birden fazla ehil mirasç olmas ve bu mirasçlarn miras d tarmsal arazilere sahip olmas durumunda, bu mirasçlarn mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüe ulatrmak veya bu arazilerin ekonomik olarak iletilmesine katk salamak amacyla hâkim, tarm arazilerinin yeter gelir büyüklüünü aramakszn bu mirasçlara devrine karar verebilir. Hakim, mirasçlarn mevcut arazileri ile devri yaplacak mirasa konu araziler arasnda ekonomik bütünlük ve yeter gelir arazi büyüklüü kriterlerini dikkate alarak karar verir.
c) Mirasa konu yeter gelirli tarmsal arazinin kendisine devrini talep eden mirasç bulunmad takdirde, hâkim satna karar verir. Bu suretle yaplacak sat sonucu elde edilen gelir, mirasçlara paylar orannda paylatrlr.
ç) Yeter gelirli tarmsal araziler birden çok yeter geliri salayan tarmsal arazi büyüklüüne bölünebiliyorsa, sulh hukuk hâkimi bunlardan her birinin mülkiyetinin, yukarda belirtilen hükümler çerçevesinde mirasçlara ayr ayr devrine karar verebilir.
(6) Mahkeme karar kesinleinceye kadar, mirasçlarn Kanunun öngördüüekilde anlamaya vardklarn yazl olarak Mahkemeye sunmalar durumunda, dava anlama hükümlerine göre sulh yolu ile sonlandrlr.
Ehil mirasçya ait kriterler
MADDE 10 (1) Ehil mirasçnn belirlenmesinde aadaki kstaslar dikkate alnarak yaplan hesaplama sonucunda elli puan ve yukarsna sahip olan mirasç veya mirasçlar ehil mirasç olarak kabul edilir. Mirasçlardan;
a) Geçimini mirasa konu tarm arazilerinden salayanlara yirmi puan,
b) Tarm d geliri bulunmayanlara on puan,
c) Ei fiilen tarmsal faaliyette bulunanlara on puan,
ç) Tarmsal arazileri ileyebilecek mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara on puan,
d) Mirasa konu arazilerin bulunduu ilçe snrlar içinde alt yla kadar ikamet edenlere be puan, alt yl ve daha uzun süre ikamet edenlere on puan,
e) Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlara on puan,
f) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kapsamnda tarm sigortas olanlara be puan,
g) Bakanln mevcut kayt sistemlerine kaytllk süreleri alt yla kadar olanlara be puan, alt yl ve daha uzun süre olanlara on puan,
) Tarmsal örgütlere kaytllk süreleri alt yla kadar olanlara iki puan, alt yl ve daha uzun süre olanlara be puan,
h) Tarm alet ve donanmlarna sahip olanlara be puan,
) Kadn olanlara be puan verilir.
Mirasa konu tarmsal arazilerde deer art
MADDE 11 (1) Yeter gelirli tarmsal arazi mülkiyetinin mirasçlardan birine devredilmesinden itibaren yirmi yl içinde bu arazilerden tamamnn veya bir ksmnn tarm d kullanm nedeniyle deerinde art meydana gelmesi durumunda; devir tarihindeki arazinin parasal deeri tarm d kullanm izni verilen tarihe göre yeniden hesaplanr. Bulunan deer ile arazinin tarm d kullanm nedeni ile oluan yeni deeri arasndaki fark, dier mirasçlara paylar orannda arazinin mülkiyetini devralan mirasç tarafndan ödenir
(2) Tarm arazilerinin Kanun hükümlerine göre mahkeme karar ile mirasçlardan birine tarmsal gelir deeri üzerinden devri halinde, devir ileminden itibaren yirmi yllk süre içinde tarm d amaçla kullanm izni sonucu oluacak deer artndan dier mirasçlarn hak sahibi olaca konusunda tapu kütüünün beyanlar hanesine erh konulur.
(3) erh konulan tarm arazilerinin yirmi yllk erh süresi dolmadan tarmsal amaçl kullanlmak üzere sata konu edilmesi durumunda, dier mirasçlarn muvafakati alnd takdirde erh kaldrlarak; muvafakati alnmad takdirde erhli olarak sat yaplabilir. Tanmazerhli olarak satn alan üçüncü kiiler, ayn süre içinde tarm d kullanm nedeniyle oluacak deer artlarndan dier mirasçlara kar sorumludur.
(4) Bu madde kapsamndaki tarmsal arazilere erh süresi içinde tarm d kullanm izni verilmesi durumunda, verilen izin on be gün içinde Bakanlk tarafndan dier mirasçlara bildirilir. Mirasçlarn, bildirimin yapld tarihten itibaren altm günlük süre içinde deer artna istinaden talepte bulunmas zorunludur. Birinci fkraya göre hesaplanan fark mirasçlara ödenmedikçe tarmsal arazi üzerindeki erh kaldrlmaz.
(5) Tarm d amaçla kullanm nedeniyle oluan deer art sonrasnda mirasçlar arasnda anlama salanmas halinde, mirasçlarn onay ile tapunun beyanlar hanesindeki erh kaldrlr. Mirasçlar arasnda anlama salanamamas durumunda, dier mirasçlara ödenecek deer art fark TÜK tarafndan belirlenen Üretici Fiyatlar Endeksi kullanlarak Sulh Hukuk Hakimi tarafndan belirlenir.
(6) Sulh Hukuk Hakimi tarafndan mirasa konu tarm arazilerinin açk artrma yolu ile satlmasna karar verilmesi veya mirasçlarn 9 uncu maddenin ikinci fkras hükümleri uyarnca anlamas durumunda, söz konusu arazilerde tarm d kullanm nedeniyle oluabilecek deer art konusunda yirmi yllk erh konulmaz.
(7) Yirmi yllk erh süresi tamamlandktan sonra erh kaldrlm saylr.
Dier mirasçlarn paylarnn ödenmesi
MADDE 12 (1) Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduu mirasçya, dier mirasçlarn miras paylarnn bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere alt aya kadar süre verir. Mirasç tarafndan talep edilmesi hâlinde alt aya kadar ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli baka mirasç bulunmamas durumunda sulh hukuk hâkimi, tarmsal arazinin veya yeter gelirli tarmsal arazinin açk artrmayla satlmasna karar verir.
(2) Kendisine yeter gelirli tarmsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçlardan, dier mirasçlarn paylarnn karlnöz kaynaklar ile ödeyemeyecek durumda olanlarn bu ödemeleri gerçekletirmek için bankalardan kullanacaklar kredilere Bakanln ilgili yl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karlanmak üzere faiz destei verilebilir. Verilecek kredi miktar dier mirasçlarn paylar karl tutarn toplamndan fazla olamaz. Bu fkra uyarnca verilecek kredilere ve yaplacak faiz desteine ilikin usul ve esaslar Hazine Müstearlnn bal olduu Bakann ve Bakanln müterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafndan belirlenir.
(3) Mirasçlar arasnda anlama salanmas durumunda, dier mirasçlarn paylarnn karlnöz kaynaklar ile ödeyemeyecek durumda olanlar hakknda da ikinci fkra hükümleri uygulanr.
Tarmsal faaliyetin sonlandrlmas
MADDE 13 (1) Tarmsal arazi malikleri sahibi olduklar arazilerinin tamamn elden çkarmak suretiyle tarmsal faaliyetine son verebilir. Arazi maliki, bu durumda arazilerinin tamamn ayn anda olmak art ile yeter gelirli büyüklüe ulatrmak amacyla talepte bulunan birden fazla arazi malikine satabilir. Arazilerin tamamnn alm için istekli olmamas durumunda, malik bu durumu Bakanlk il veya ilçe müdürlüüne yazl olarak bildirir. Bakanlk, bu malike ait arazilerin en az % 50 sinden az olmamak art ile, mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüe ulatrmak amacyla talepte bulunan maliklere satna izin verebilir. Sat yaplmayan dier tarmsal araziler ile ilgili olarak Kanunun 8/K maddesi hükümleri uygulanr.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeitli ve Son Hükümler
Düzenleme yetkisi
MADDE 14 (1) Bakanlk, bu Yönetmeliin uygulamas ile ilgili olarak her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir.
Yürürlük
MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik yaym tarihinde yürürlüe girer.
Yürütme
MADDE 16 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yürütür.
 
 
 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/12/20141231.htm

Dier Haberler
SOUTULMU ST TAVSYE FYATI 2 TL OLARAK BELRLEND
HAYVANCILIK DESTEKLEME DEMELER
AYDIN L DAMIZLIK SIIR YETTRCLER BRL 2019 YILI OLAAN MAL GENEL KURUL TOPLANTISI
HAYVANCILIK DESTEKLEME DEMELER
HAYVANCILIK DESTEKLEME DEMELER
2019 YILI ST DESTE VE ST PYASASININ DZENLENMES UYGULAMA TEBL ( NO: 2019/22 )
2019 YILINDA YAPILACAK ST DESTE VE ST PYASASININ DZENLENMESNE LKN KARAR ( KARAR SAYISI: 817 )
2018 YILI EYLL-EKM-KASIM AYLARI ST DESTEKLEME DEMELER BALIYOR
TRKYE DAMIZLIK SIIR YETTRCLER MERKEZ BRLNDE ST PYASASI DEERLENDRME TOPLANTISI GEREKLETRLD
ADSYB 500 BALIK DAMIZLIK DVE MERKEZ HAYVANCILIK TESS NAATI HALES
TM HABERLER
 SAYFA LEMLER
Bu Sayfay Yazdr
 STE ARAMA
 ELENCE KES
Galeriyi gezmek iin tklaynz
 YAYINLARIMIZ
Tm Yaynlarmz iin tklaynz