ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Yönetim Sistemi
Hastalıktan Ari İşletme Desteklemesi
Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için aşağıdaki esaslar dâhilinde hayvan başına doğrudan destekleme ödemesi yapılır.
Ari sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 201-500 baş arası için % 50si, 501 baş ve üzeri için ise % 25ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.
a) Desteklemeden yararlanmak üzere müracaat eden işletmeler için il/ilçe müdürlüğünce İşletme Tespit ve İnceleme Tutanağı düzenlenir. (Ek-13)
b) İşletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır.
c) Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlışap aşıları yaptırılmış olmalıdır.
ç) İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır.
d) Hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele kapsamında, işletmedeki hayvanlarda kullanılan ilaç, aşı ve benzeri kayıtların işletmede bulundurulması, kayıt defterine işlenmiş olması, doğum, ölüm ve mecburi kesim tarihlerinin tutulması ve bu kayıtların il/ilçe müdürlüklerince periyodik olarak kontrol edilerek tasdik edilmesi sağlanmalıdır.
e) İşletmede bulunan sığırlar, 2/4/2009 tarihli ve 27188 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliği ve 3/4/2009 tarihli ve 27189 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliği hükümleri gereğince, tüberküloz ve bruselloz hastalıkları yönünden il/ilçe müdürlüklerince taramadan geçirilir. Her iki hastalıktan menfi bulunan işletmeler için il müdürlüklerince Hastalıktan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası düzenlenir.
f) Hastalıktan ari işletmelere verilecek sertifikanın geçerlilik süresi her bir hastalık için ariliğin belirlendiği tarihten itibaren bir yıl olup, süre bitiminden önce hayvanlar tekrar teste tabi tutulur. İşletmenin arilik statüsünün devam etmesi için işletmede bulunan hayvanların ilgili yönetmeliklere göre yılda en az bir kez teste tabi tutulması gereklidir. İki test arasında bir yıldan fazla süre geçtiğinde, işletmenin ariliğinin devamı için bir test yerine, her iki hastalık için yeniden yönetmelikte belirtilen aralıklarla ikişer test yapılacaktır.
g) İşletmeye dahil edilecek hayvanların karantina ve gözetim şartlarının il/ilçe müdürlüklerince tespiti ve kontrolü yapılır.
ğ) Karantina ve gözetim altında tutulmadan veya bu süre içerisinde tarama sonucunu beklemeden hastalıktan ari işletmelere hayvan dahil edilmesi durumunda, işletme desteklemeden yararlandırılmaz. Desteklemeden yararlandırılmış ise, destekleme ödemesi iptal edilir. Tebliğin ilgili hükmü gereğince, ilgiliden ya da ilgililerden tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine intikal ettirilir ve ari işletme sertifikası geri alınır.
h) Destekleme ödemesine esas Hak Ediş Belgesi iki nüsha olarak hazırlanır ve bir nüshası Hastalıktan Ari İşletme Sertifikası ile birlikte GKGMne, bir nüshası da il/ilçe müdürlüğünde, tüberkülin teamül cetvelleri ve brusella laboratuvar raporları ile birlikte muhafaza edilir.
ı) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye doğum yoluyla katılan hayvanlar için 31/12/2012 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş Belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGMne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak Ediş Belgesi doğum yoluyla katılan, 31/12/2012 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir. Doğum yoluyla katılan erkek hayvanlardan bu tarihte altı aylık yaşın üzerinde olanlar destekleme kapsamı dışındadır.
i) Sertifika tanziminden sonra 31/12/2012 tarihine kadar işletmeye karantina ve gözetim altında tutulup, sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu testleri yapılarak, ari olduğu tespit edildikten sonra katılan hayvanlar için 31/12/2012 tarihi itibarıyla iki nüsha ek Hak Ediş Belgesi tanzim edilir ve bir nüshası GKGMne gönderilir, bir nüshası da mahallinde muhafaza edilir. İşletmede bulunan toplam ari hayvan sayısına karşılık gelen destekleme oranı birinci fıkrada yer alan sayısal değerler dikkate alınarak belirlenir ve ek Hak Ediş Belgesi işletmeye ari olarak katılan, 31/12/2012 tarihinde işletmede bulunan hayvanlar için tanzim edilir.
j) Bakanlıkça belirlenen kriterlere sahip işletmelerde bulunan her ari hayvana yılda bir kez olmak üzere destekleme ödemesi Hak Ediş Belgesine göre (Ek-14) banka şubesince yapılır.
 SAYFA İŞLEMLERİ
Bu Sayfayı Yazdır
 SİTE İÇİ ARAMA
 EĞLENCE KÖŞESİ
Galeriyi gezmek için tıklayınız
 YAYINLARIMIZ
Tüm Yayınlarımız için tıklayınız