ISO 9001:2000 (TR1154QC)
Kalite Yönetim Sistemi
Çiğ Süt Desteklemesi
Çiğ süt üretiminin desteklemesi
Çiğ süt primi, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren süt işleme tesislerine fatura ve/veya müstahsil makbuzları karşılığında satan, bu Tebliğin 3 üncü maddesinde belirtilen ve ulusal düzeyde üst örgütlenmesini tamamlamış bir hayvancılık örgütüne üye olan yetiştiricilere, SKS veri tabanına kaydettirmek şartıyla, aylar bazında hazırlanan ödeme icmalleri esas alınarak manda, koyun ve keçi sütü ile inek sütü için soğutulmuş süte farklı olmak üzere beher litre için destekleme ödemesi yapılır.
(2) Müracaat yeri, şekli ve zamanı;
a) Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; üyesi bulunduğu yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile süt üretici birliklerinin kurulu olduğu ve SKS’ye veri girişi için yetkilendirildiği yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine müracaat ederler.
b) Satılan çiğ süte ait fatura veya müstahsil makbuzları, takip eden ayın en geç son iş gününe kadar üyelerinin icmal-1’ini hazırlayacak olan süt üretici birliklerine veya üyelerinin icmale esas tablosunu hazırlayacak olan kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birliklerine teslim edilir.
c) Kooperatif üst birlikleri ile yetiştirici birlikleri, kendilerine teslim edilen belgeleri, icmal-1’e esas tabloları ve eklerini, takip eden ayın beşinci iş günü sonuna kadar SKS’ye veri girişi yetkisi bulunan süt üretici birliklerine, olmayan yerlerde ise il/ilçe müdürlüklerine teslim ederler.
ç) 1/1/2012 ile 31/3/2012 tarihleri arasında satılan çiğ sütlere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları, bu Tebliğ’in yayım tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde teslim edilir.
(3) Veri girişi yapacak il/ilçe müdürlükleri veya süt üretici birliklerince üretici örgütlerinden istenilecek belgeler;
a) Üretici örgütünce düzenlenmiş üye listesi,
b) SKS veri tabanı üzerinden yayımlanan ve üretici örgütünce düzenlenen Çiğ Süt Destekleme İcmaline Esas Tablo,
c) Satılan süt miktarı litre olarak düzenlenmiş fatura ve/veya müstahsil makbuzları.
(4) Destekleme icmallerinin hazırlanması döneminde uyulacak esaslar;
a) Yürürlükteki mevzuata uygun, aylık olarak düzenlenen müstahsil makbuzu ve/veya faturaların asılları veya nüshaları destekleme için esas alınır. Her ne suretle olursa olsun bunların, fotokopileri veya onaylı suretleri kesinlikle dikkate alınmaz. Müstahsil makbuzu ve/veya faturalarda süt teşvik kod numarası veya işletme onay belge numarası, süt işleme tesisinin adı, adresi, üreticinin adı ve soyadı, adresi ve teslim edilen sütün türü, miktarı (litre olarak), litre fiyatı ve tutarı ile soğutma tankı üzerinden pazarlanmış ise “soğutulmuş çiğ süt” ibaresi, süt işleme tesisi yetkilisinin imzası ve kaşesi, belgenin arka yüzünde ise süt soğutma tankı sahibi, sorumlusu veya yetkilisince onaylanmış “süt soğutma tankı kod numarası” bulunmalıdır.
b) “Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik” kapsamındaki süt işleme tesisleri ile ilgili bilgilerin SKS’ye girilmesi ve güncellenmesinden, kayıt ve onay işlemlerini yürüten il müdürlükleri sorumludur.
c) Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Bakanlığın uygun görüşü ile üye birliklere SKS’ye veri giriş yetkisi vermeye yetkilidir. SKS’ye veri girişi yetkisi için Bakanlıkça uygun görülen birlikler, SKS üzerinden yayınlanır.
(5) Destekleme icmallerinin hazırlanması;
a) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunduğu yerlerde; üreticilerin icmal-1’e esas tabloları örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için yetkilendirilmiş süt üretici birliklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye girişleri bu birliklerce yapılır.
b) Veri giriş yetkisi almış süt üretici birliklerinin bulunmadığı yerlerde; üreticinin icmal-1’e esas tabloları örgütlerince aylar bazında hazırlanır ve SKS’ye girilmesi için il/ilçe müdürlüklerine gönderilir. İcmal-1 listelerinin SKS’ye veri girişleri il/ilçe müdürlüklerince yapılır.
c) SKS’ye süt girişlerinin, üreticilerin üretimde bulundukları ilçeden yapılması esastır.
ç) İl merkezinde kurulan süt üreticileri birlikleri, yetkilendirilmediği ilçelerde sadece üyelerinin veri girişini yapar.
(6) Destekleme icmallerinin il/ilçe müdürlüklerince incelenmesi;
a) Süt icmallerinin incelenmesinde; üreticilere ait fatura ve/veya müstahsil makbuzlarının uygunluğu, bunların SKS veri tabanına doğru girilip girilmediği, hayvan sayısı ile satılan süt miktarının uyumlu olup olmadığı, süt soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde kullanılıp kullanılmadığı dikkate alınır. Uygun olmayan hatalı belgeler, girişler ve hayvan sayısı ile süt miktarında uyumsuzluk olanlar ile soğutma tanklarının kapasitesinin üzerinde pazarlanan sütler icmal listesinden çıkartılır.
b) İnceleme sonrasında fatura ve/veya müstahsil makbuzları, yazı ile icmal-1’i veya icmale esas tabloyu hazırlayan örgüte iade edilir.
(7) Destekleme icmallerinin askıya çıkarılması;
a) Aylar bazında SKS veri tabanına kaydedilen icmal-1 listeleri, veri giriş dönemi bittikten sonra, il/ilçe müdürlüklerince askıya çıkartılmak üzere SKS veri tabanından icmal-2 listeleri şeklinde alınır.
b) İcmal-2 listeleri il/ilçe müdürlüklerinde, örgütlerine ve üreticilere duyurulacak şekilde askıya çıkarılır.
c) Askıya çıkarma tarihi ve saati ile askıdan indirme tarihi ve saati il/ilçe müdürlüğü ile üretici örgütü temsilcilerince tutanağa bağlanır ve güncel tarihle imzalanması sağlanır.
ç) Askı süresince herhangi bir itiraz olmaz ise listelerdeki bilgiler doğru kabul edilir. Daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.
d) Askı süresinde icmal-2 listelerine yapılan itirazlar, il/ilçe müdürlüğünce değerlendirilir.
(8) Destekleme icmallerinin gönderilmesi ve ödeme;
a) İtirazların değerlendirilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri ilçe müdürlüklerince onaylanarak il müdürlüğüne gönderilir.
b) İlçelerden gelen onaylanmış icmal-2 listeleri il müdürlükleri tarafından incelenir ve SKS veri tabanında ödemeye esas olan icmal-3 listesi şeklinde düzenlenir. Düzenlenen icmal-3 listeleri onaylanarak HAYGEM’e gönderilir.
c) HAYGEM, gelen icmal-3 listeleri ile SKS’den alınan icmal-3 listelerinin uyumlu olmasını kontrol eder.
ç) Ödeme listelerinin Bakanlıkça bankaya gönderilmesinden sonra kesinleşmiş icmal-2 listeleri, yetiştirici/üretici örgütleri bazında SKS’den il/ilçe müdürlüklerince alınarak ilgili üretici örgütlerine gönderilir.
(9) Diğer hususlar;
a) Süt soğutma tanklarının standartlara uygunluğunun tespiti il/ilçe müdürlüklerince yapılarak SKS veri tabanına girişi sağlanır.
b) Süt soğutma tanklarının çalıştırılıp çalıştırmadığı il/ilçe Müdürlüklerince kontrol edilerek çalıştırılmadığı tespit edilen süt soğutma tankları üzerinden pazarlanan sütler soğutulmuş olarak değerlendirilmeyecektir.
c) Çiğ sütün; üretici örgütleri veya bunların %50’nin üzerinde paya sahip oldukları Türk Ticaret Kanununa tabi ortaklıkları üzerinden pazarlanması durumunda, üretici adına düzenlenmiş müstahsil makbuzları ile süt işleme tesisleri adına düzenlenmiş faturaların uyumlu olması zorunludur.
ç) Destekleme icmallerinin hazırlanması, askıya çıkartılması, gönderilmesi ve ödeme ile ilgili çalışma takvimi HAYGEM tarafından belirlenir.
d) Bu Tebliğ’de yer alan icmallerin ve diğer eklerin örnekleri SKS üzerinden yayınlanır.
e) İl/ilçe müdürlükleri ve süt üretici birlikleri, çiğ süt desteği için gerekli belgelerle yapılan başvuruları zamanında sisteme girmekle sorumludur.
f) SKS’de görev yapacak Bakanlık personelinin sistem şifrelerinin tahsisi Bakanlıkça, birlik personelinin şifre tahsisi ise Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliğince yapılır. Personelin eğitimi ile konuyla ilişkin diğer tedbirler Bakanlık ve Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği tarafından alınır.
g) Birden çok örgüte üyeliği bulunan üreticinin iş ve işlemleri, fatura ve/veya müstahsil makbuzunu teslim ettiği örgüt üzerinden yapılır.
ğ) Çiğ süt desteklemesi ve SKS ile ilgili olarak yapılacak çalışmaların esasları HAYGEM tarafından belirlenir.
h) 2012 yılı için başvuru şartlarını yerine getirmiş ve il/ilçe müdürlüklerince uygun bulunmasına rağmen destekleme alamayan üreticiler için tüm ödemeler tamamlandıktan sonra ek icmal düzenlenerek ödeme yapılabilir.

2005 YILI SÜT DESTEKLEMESİ
LİTRE DE
SOYKÜTÜĞE KAYITLI  İŞLETMELER                 
60.00 YKR
ÖNSOYKÜTÜNE KAYITLI İŞLETMELER 
30.00 YKR
KOOPERATİF ÜYESİ İŞLETMELER
40.00 YKR
 
2004 YILI SÜT DESTEKLEMESİ
LİTRE DE
SOYKÜTÜĞE KAYITLI  İŞLETMELER                 
40.000. TL
ÖNSOYKÜTÜNE KAYITLI İŞLETMELER 
20.000. TL
 
2003 YILI SÜT DESTEKLEMESİ
LİTRE DE
SOYKÜTÜĞE KAYITLI  İŞLETMELER                 
40.000. TL
ÖNSOYKÜTÜNE KAYITLI İŞLETMELER 
20.000. TL
 
 SAYFA İŞLEMLERİ
Bu Sayfayı Yazdır
 SİTE İÇİ ARAMA
 EĞLENCE KÖŞESİ
Galeriyi gezmek için tıklayınız
 YAYINLARIMIZ
Tüm Yayınlarımız için tıklayınız